Dlaczego my?

Doświadczenie oraz niezbędne, nowoczesne wyposażenie pozwalają nam na świadczenie kompleksowych usług geodezyjnych. Warszawa, Wołomin, Ząbki – to tylko niektóre z miejscowości, gdzie mieliśmy przyjemność realizować zlecenia.

Nasze działania to przede wszystkim ścisła współpraca z inwestorem oraz wykonawcami. Dokładność pomiarów, sporządzenie odpowiedniej – zgodnej ze stanem faktycznym dokumentacji to:
  • - spełnienie wszystkich norm budowlanych,
  • - sprawne realizowanie inwestycji,
  • - bezpieczeństwo użytkowania,
  • - gwarancja spokoju dla użytkowników, inwestora oraz firm wykonawczych.


Oferta firmy geodezyjnej TK GEO obejmuje między innymi:
 

Mapy do celów projektowych

Dokument ten, opracowany w formie papierowej oraz cyfrowej jest podstawą, która uprawnia inwestora do rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji budowlanej (domu, hali magazynowej, obiektu logistycznego, także infrastruktury technicznej). Mapy geodezyjne są konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę, rozbudowę, rozbiórkę, a także do wykonania projektu. 
 

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienie ZUD to nic innego, jak opinia specjalnego zespołu, którego zadaniem jest koordynacja dokumentacji projektowej wszystkich inwestorów realizujących budowy na danym obszarze. Do rozpoczęcia budowy niezbędne jest zrealizowanie elementów infrastruktury, które znajdują się poza własną działką. Zadaniem geodety jest współpraca ze specjalistami od energetyki, gazownictwa, wody, kanalizacji czy telekomunikacji.
 

Tyczenie obiektów

Wzniesienie każdej budowli (dom, hali, magazynu) zaczyna się od jej precyzyjnego wyznaczenia na gruncie. Następuje to po uzyskaniu wszystkich pozwoleń oraz zatwierdzeniu projektu. Zadaniem geodety jest dokładne określenie położenia budynku w odniesieniu do granic działki. Tyczenie budynku uwzględnia również wszelkiego rodzaju przyłącza, np. gazowe czy elektryczne.
 

Podział nieruchomości

Tego rodzaju usługa geodezyjna polega na wydzieleniu z już istniejącej działki przynajmniej dwóch innych działek. Ważnym aspektem jest to, że podczas podziału nieruchomości nie zostaje zmieniony właściciel danego terenu. Przeprowadzenie podziału nieruchomości jest konieczne w przypadku, gdy chcemy sprzedać część działki, zmienić konfigurację granic, zmniejszyć podatek od nieruchomości.
 

Wznowienie granic nieruchomości

Wznowienie granic działki następuje, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały wcześniej ustalone. Cały proces polega więc na odnalezieniu linii granicznej oraz jej zaznaczenie na gruncie odpowiednimi znakami. Jest to proces techniczny, który przeprowadza geodeta.
 

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Po skończeniu budowy geodeta przystępuje do wykonania inwentaryzacji powykonawczej – jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadaniem geodety jest przeprowadzenie pomiaru obiektu w terenie, a także przedstawienie wyniku na szkicu inwentaryzacji. Dokumentacja jest przekazywana do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, a następnie trafia do inwestora.
 

Pomiar powierzchni oraz hal

Tego rodzaju działania przeprowadzane są w celu określania dokładnej powierzchni pomieszczenia. Ma to zasadnicze znaczenie przy określaniu podatku od nieruchomości oraz czynszu. Od wielkości powierzchni często zależy również cena lokalu, dlatego pomiaru powinien dokonywać uprawiony geodeta, który dysponuje odpowiednią wiedzą oraz zapleczem tekstowym.
 

Pomiary objętości mas ziemnych

W ramach tej usługi geodeta wykonuje pomiar objętości ziemi, która została wykonana do wykonania np. nasypu. Drugim celem jest określenie ilości ziemi, która została pobrana z wykopu. Usługa wykonywana jest np. dla deweloperów, betoniarni, zakładów handlujących kruszywami.